Slovenská Sporiteľňa

Optimalizácia SelfServiceBI

Problém zákazníka:

Zákazník riešil optimalizáciu existujúcej platformy SharePoint 2013, ktorá slúžila na zobrazovanie denného monitoringu dát v jednotlivých pobočkách – SelfServiceBI. Dáta boli spracovávané v Oracle DB a následne agregované v OLAP kockách v prostredí MS SQL. SharePoint prostredníctvom Excel services slúžil na zobrazovanie reportov pre koncových užívateľov. Optimalizácia mala za ciel znížiť celkový čas spracovania dát až po ich načítanie do Excel reportov. Zákazník nedisponoval testovacím prostredím na ktorom by mohli byť optimalizačné hypotézy realizované.

Riešenie:

Zákazníkovi bolo dodané nové testovacie prostredie na platforme SharePoint 2013 a SQL 2012, na ktorom bol vytvorený rovnaký model riešenia ako v produkčnom prostredí. Po otestovaní riešenia boli vykonané optimalizačné nastavenia s cieľom úspory času pri spracovaní dát. Výsledkom optimalizačného snaženia, bolo preniesť overené hypotézy do produkčného prostredia.

Spoločnosť využíva SharePoint ako:
 • SelfServiceBI platformu
 • Reportovanie Denného monitoringu

Bratislavská Teplárenská

Vybudovanie platformy a modulu pre HR, školenia na mieru

Problém zákazníka:

Zákazník potreboval nahradiť existujúci proces zaznamenávania neprítomností zamestnancov spoločnosti. Od nového systému očakával intuitívnosť pre zamestnancov a zjednodušenie správy systému a možnosťou exportovania údajov. Zákazník zároveň hľadal platformu pre vytváranie schvaľovacích procesov rôznych druhov odmien, v ktorých sa nachádzali citlivé informácie.

Riešenie:

U zákazníka bol nainštalovaný a nakonfigurovaný SharePoint 2013 Standard ako platforma pre požadované aplikácie. Pre oddelenie Ľudských Zdrojov bola v platforme SharePoint 2013 vytvorená custom aplikácia pre potreby schvaľovanie neprítomností zamestnancov a schvaľovacie procesy pre Odmeny a iné Pracovno-právne vzťahy vo firme, ktoré obsahovali citlivé informácie. V rámci riešenia bol vytvorený modul Organizačná Štruktúra, modul pre Zostatky neprítomnosti stanovené zákonom synchronizovaný so SAPu, a formuláre pre jednotlivé žiadosti.

Spoločnosť využíva SharePoint ako:
 • Schvaľovanie žiadostí
 • Schvaľovanie odmien
 • Organizačnú štruktúru

Volkswagen Slovakia, a. s.

Bussiness Tacho

Problém zákazníka:

Zákazník potreboval nahradiť systém vyhodnocovania výkonnosti zamestnancov na oddelení vedený v aplikácií Excel novým celopodnikovým nástrojom. Systém mal spĺňať požiadavky na jednotný dizajn spoločnosti a taktiež zabezpečiť bezpečnosť citlivých informácií naprieč oddeleniami spoločnosti. Systém na vyhodnocovanie výkonnosti zamestnancov.

Riešenie:

Zákazníkovi bolo navrhnuté riešenie vo forme komplexného informačného systému na báze Sharepoint 2013. Bol vytvorený systém, ktorý približne 260 oddeleniam umožňoval zadávanie cieľov a plánov v rôznych oblastiach výroby pre nadchádzajúce obdobie. Systém bol napojený na DataWerhouse vytvorený v prostredí SAP. Po získaní reálne nadobudnutých hodnôt systém vyhodnotí plnenie cieľov a výsledky sú následne zobrazené v podobe cieľových matíc.

Spoločnosť využíva SharePoint:
 • Vyhodnocovanie výkonnosti
 • KPI
 • Reporty
 • Celopodnikové riešenie


Second Level Support

Problém zákazníka:

Zákazník potreboval externú firmu na dohľad a správu platformy SharePoint 2016.

Riešenie:

Zákazníkovi je poskytovaná podpora pri analýze nasadení a prevádzke platformy na úrovni 2 level support a 3 level support na základe striktných SLA. Ako partner sa podielame aj na tvorení architektúry a governence príručky pre celú platformu SharePoint. Prostredie SharePoint u zákazníka zahŕňa platformu SharePoint 2013 a SharePoint 2016 v Enterprise verzií, spolu cca 200 serverov rozdelených do viac ako 20 samostatných fariem. Zákazníkovi je poskytovaná podpora pre Produkčné Testovacie aj integračné prostredie, kde sa ako dodávateľ ocitáme v roli integrátora treťostraných komponentov.

Najväčšie SharePoint 2016 prostredie v SR

Problém zákazníka:

Zákazník sa rozhodol že systém SharePoint 2016 bude hlavná platforma pre vytváranie vnútro firemných aplikácií, procesov a formulárov a súčasne platforma pre nový Intranet spoločnosti s viac ako 10 000 aktívnymi užívateľmi. Zákazník kládol dôraz na čo najmenšie vzájomné ovplyvňovanie jednotlivých aplikácií a čo najvyššiu možnú dostupnosť Intranetu a iných kľúčových aplikácií. Žiadal bezvýdavkové nasadzovanie nových verzií a updateov.

Riešenie:

Analýzou požiadaviek viacerých oddelení zákazníka, bolo navrhnutá vysoko dostupná infraštruktúra postavená na platforme SharePoint 2016. Infraštruktúra pozostáva z troch previazaných SharePointových fariem kde servisné aplikácie bežia na jednej výkonovo silnej farme a sú následne poskytované pre ostatné SharePointové farmy. Takýmto nastavením sa zabezpečilo zjednotenie užívateľsky dôležitých súčasti ako Tagovanie, Vyhľadávanie, UPS, BDC ..., ale výkon jednotlivých fariem je možné naďalej škálovať. Takéto poňatie riešenia tiež umožňuje v podstate bezvýdavkové prevádzkovanie firemného Intranetu v režime 24/7.

Spoločnosť využíva SharePoint ako:
 • Intranet
 • Platformu pre nové aplikácie
 • DMS
 • Na úlohy
 • Na formuláre
 • Na schvaľovacie procesy

Veolia Energia Slovakia, a. s.

Intranet Spoločnosti

Problém zákazníka:

Zákazník hľadal vhodné riešenie, pre celofiremný intranet a platformu pre schvaľovacie procesy, tak aby bola pre používateľov prijateľnejšia, používanie intuitívne a bolo možné automatizovať časť firemných procesov. Zároveň požadoval vytvorenie jednoducho dostupného úložiská pre všetky smernice a zmluvy a iné dôležité dokumenty.

Riešenie:

Zákazníkovi bolo navrhnuté riešenie na báze platformy SharePoint 2010. Bol vybudovaný nový intranet spoločnosti s logicky navrhnutou štruktúrou stránok a dizajn stránok bol upravený podľa dizajn manuálu zákazníka. Pre zákazníka bolo vytvorené riešenia pre viacstupňové schvaľovanie všetkých došlých faktúr – pričom systém bol prepojený s účtovným programom Navision. Dodané riešenie taktiež zahŕňalo automatizovaný proces vytvárania/schvaľovanie dodávateľských zmlúv a iných finančných dokumentov.

Spoločnosť využíva SharePoint:
 • Intranet
 • Platformu pre nové aplikácie
 • DMS
 • Na úlohy
 • Na Formuláre
 • Na schvaľovacie procesy

DSK Invest

O365 ako vnútropodnikového systému

Problém zákazníka:

Zákazník hľadal uplatnenie pre dávnejšie zakúpenú platformu O365, ako vnútropodnikového systému a DMS riešenia. Hľadal skúseného konzultanta, ktorý by v krátkom časovom horizonte dokázal analyzovať problematiku a navrhnúť konkrétne riešenia postavené na O365, s tým že integráciu navrhnutého riešenia bude realizovať svojpomocne dostupnými nástrojmi.

Riešenie:

Na základe požiadaviek bol priamo u zákazníka zorganizovaný Workshop, ktorého obsahom bolo na mieru vytvorené školenie a riešenie konkrétnych procesov zákazníka ako zaznamenanie celkového obchodného prípadu, uloženie relevantných dokumentov. Workshop umožnil jednoduchým spôsobom zákazníkovi pochopiť prácu s platformou, nájsť limity a naučil zákazníka svojpomocne vytvárať a rozširovať existujúce riešenia.

Spoločnosť využíva SharePoint ako:
 • Intranet
 • DMS
 • Platformu pre nové aplikácie
 • Na úlohy
 • Na schvaľovacie procesy

DPD

O365 ako Jednoduché DMS a Manažment Ideí

Problém zákazníka:

Zákazník požadoval vytvorenie DMS riešenia pre projektové dokumenty ako aj aplikácie na managovanie Ideí naprieč viacerými pobočkami spoločnosti v iných krajinách. Chcel využiť platformu ktorú už vlastnil, a očakával že riešenie bude vytvorené v krátkom čas horizonte.

Riešenie:

Zákazníkovi bolo vytvorené riešenie nad platformou O365 – SharePoint Online. Bola vytvorená databáza ideí a pracovný proces ktorý zberal informácie o hodnotení danej idei jednotlivými krajinami. Po hodnotení bola idea zaradená (nezaradená) do realizácie ako nový projekt. Zákazník dodané riešenie využíva aj ako DMS systém pre všetku dokumentáciu na projektoch.

Spoločnosť využíva SharePoint ako:
 • DMS
 • Pracovné procesy